Heer: Infanterie gemischt
Mannschaftsnummer:
5638

Blutgruppe:
A

Material:
Zink

Bemerkung:

Jnf. Gesch. Ers. Komp. 86

Infanterie-Geschütz Ersatz-Kompanie 86