Heer: Infanterie gemischt
Mannschaftsnummer:
680

Blutgruppe:
0

Material:
Aluminium

Bemerkung:

Jnf. Gesch. Ers. Kp. 27

Infanterie-Geschütz Ersatz-Kompanie 27